Grayscale Premium

Mức phí bảo hiểm trong tổng giá trị của cổ phiếu Ủy thác Bitcoin (GBTC) so với Giá trị tài sản ròng (NAV) của các khoản nắm giữ ủy thác Bitcoin.

Bitcoin: Grayscale Premium
Loading...