NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)

NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) Xem xét sự khác biệt giữa Lợi nhuận chưa thực hiện và Lỗ chưa thực hiện để xác định xem toàn bộ mạng hiện đang ở trạng thái lãi hay lỗ.

Bitcoin: Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)
Loading...