Percent Supply in Profit

Phần trăm lợi nhuận của nguồn cung lưu hành, tức là phần trăm số tiền hiện có có giá tại thời điểm chúng di chuyển lần cuối thấp hơn giá hiện tại.

Bitcoin: Percent Supply in Profit
Loading...