Puell Multiple

Puell Multiple được tính bằng cách chia giá trị phát hành hàng ngày của bitcoin (bằng USD) cho đường trung bình động 365 ngày của giá trị phát hành hàng ngày. Số liệu này được tạo bởi David Puell. Để biết mô tả chi tiết, hãy xem bài viết này của @cryptopoiesis.

Bitcoin: Puell Multiple
Loading...