Fear and Greed Index

Chỉ số Sợ Hãi và Tham Lam

Loading...
Loading...

Crypto Fear & Greed Index Over Time

Đây là Chỉ số Sợ hãi & Tham lam theo thời gian, trong đó giá trị 0 có nghĩa là "Sợ hãi tột độ" trong khi giá trị 100 đại diện cho "Tham lam tột độ".

Loading...