Psychology of a Market Cycle

Chu kỳ tâm lý thị trường

Psychology of a Market Cycle Hoài Nghi Lần tăng giá này sẽ không thành công như những lần khác Hy Vọng Có thể khôi phục Lạc Quan Thị trường thật sự lên Niềm Tin Giờ hãy tập trung vào đầu tư Phấn Khích Tôi sẽ mua thêm bằng margin. Tôi sẽ nói để mọi người mua Hưng Phấn Tôi là thiên tài! Tất cả chúng ta sẽ giàu có Kiêu Căng Chỉ là điều chỉnh một chút để giá có thể tiếp tục tăng Lo Ngại Tại sao tài khoản margin của tôi bị cháy? Đợt này thị trường xuống nhiều hơn dự kiến P hủ N hận T ôi đầu tư v ào những dự án tiềm năn g . Giá sẽ t r ở lại Hoảng L oạn A i cũng bán, t ôi cần phải tho á t r a. Đầu Hàng T ôi bán hết K hông thể để lỗ thêm P hẫn Nộ T ại sao v ẫn c ó người bán? A i đang sho r t? T ại sao nhiều tin t ốt mà thị trường đi xuống? T ại sao chính phủ k hông cấm việc thao túng thị trường? Chán Nản T iền của t ôi đã m t . T ại sao t ôi đầu tư quá nhiệu? T ôi là thằng ngố c . Hoài Nghi Đây là một sự hồi phục giả.